Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polska) w dniu 3 lipca 2018 r. – Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(Sprawa C-437/18)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Strona pozwana: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Pytanie prejudycjalne

Czy termin „zamieszkanie” należy interpretować zgodnie z art. l lit. j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/20041 oraz art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/20092 , czy też termin "zamieszkanie" oznacza także pobyt czasowy w rozumieniu art. 1 lit. k Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Dz.U. L 166, s.1

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Dz.U. L 284, s.1