Language of document :

Решение на Съда (състав по преразглеждането) от 17 септември 2018 г. за преразглеждане на решение на Общия съд (състав по жалбите), постановено на 19 юли 2018 г. по дело T-693/16 P, HG/Комисия

(Дело C-543/18 RX)

Език на производството: френски

Страни в производството пред Общия съд

Жалбоподател: HG (представител: L. Levi, avocate)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Въпроси, които са предмет на преразглеждането

Преразглеждането ще се отнася до въпроса дали с оглед специално на общия принцип на правна сигурност решение на Общия съд на Европейския съюз от 19 юли 2018 г., (T-693/16 Р, непубликувано, EU:T:2018:492) засяга единството или съгласуваността на правото на Съюза, доколкото Общият съд в качеството на юрисдикция по обжалването е решил, че решаващият състав, който е постановил решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 19 юли 2016 г., HG/Комисия (F-149/15, EU:F:2016:155), е бил нередовно сформиран, тъй като е имало нередност, засягаща процедурата по назначаване на един от членовете на състава, водеща до нарушение на принципа на законоустановеност на съда, закрепен в член 47, втора алинея, първо изречение от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Преразглеждането ще се съсредоточи по-конкретно над въпроса дали подобно на актовете по член 277 ДФЕС назначаването на съдия може да бъде предмет на инцидентен контрол за законосъобразност или такъв инцидентен контрол за законосъобразност — по принцип или след изтичането на определен период от време — е изключен или ограничен до някои видове нередности, за да се осигури правната стабилност и силата на пресъдено нещо.

____________