Language of document :

Rozhodnutí Soudního dvora (přezkumného senátu) ze dne 17. září 2018 o přezkumu rozsudku Tribunálu (kasačního senátu) vydaného dne 19. července 2018 ve věci T-693/16, HG v. Komise

(Věc C-543/18 RX)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení před Tribunálem

Navrhovatel: HG (zástupkyně: L. Levi, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Otázky, které jsou předmětem přezkumu

Předmětem přezkumu bude otázka, zda zejména s ohledem na obecnou zásadu právní jistoty narušuje rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 19. července 2018, HG v. Komise (T-693/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:492), jednotu nebo soulad práva Unie tím, že Tribunál jakožto soud rozhodující o kasačním opravném prostředku určil, že složení soudního kolegia, které vydalo rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 19. července 2016, HG v. Komise (F-149/15, EU:F:2016:155), nebylo v souladu s právními předpisy vzhledem k pochybení v postupu jmenování jednoho z členů tohoto kolegia, jehož důsledkem je porušení zásady zákonného soudce zakotvené v čl. 47 druhém pododstavci větě první Listiny základních práv Evropské unie.

Přezkum se bude konkrétně týkat otázky, zda podobně jako v případě aktů uvedených v článku 277 SFEU může být jmenování soudce předmětem incidenčního přezkumu legality, nebo zda je takový incidenční přezkum legality – ze zásady či po uplynutí určité doby – vyloučen nebo omezen jen na některé druhy pochybení v zájmu zajištění právní stability a zaručení překážky věci rozsouzené.

____________