Language of document :

Euroopa Kohtu (uuesti läbivaatamisega tegelev koda) 17. septembri 2018. aasta otsus, millega vaadatakse uuesti läbi Üldkohtu (apellatsioonikoda) 19. juuli 2018. aasta otsus kohtuasjas T-693/16 P: HG versus komisjon

(kohtuasi C-543/18 RX)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Üldkohtu menetluse pooled

Hageja: HG (esindaja: advokaat L. Levi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Uuesti läbivaatamise esemeks olevad küsimused

Uuesti läbivaatamine käsitleb küsimust, kas – arvestades eelkõige õiguskindluse üldpõhimõtet – Euroopa Liidu Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta otsus HG vs. komisjon (T-693/16 P, ei avaldata, EU:T:2018:492) ohustab liidu õiguse ühtsust või järjepidevust seetõttu, et Üldkohus, tegutsedes apellatsioonikohtuna, otsustas, et Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuli 2016. aasta otsuse HG vs. komisjon (F-149/15, EU:F:2016:155) teinud kohtukoosseis ei olnud moodustatud nõuetekohaselt, kuna selle koosseisu ühe liikme ametisse nimetamise menetluses pandi toime rikkumine, mis tõi kaasa Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõigu esimeses lauses tagatud seaduse alusel moodustatud kohtu põhimõtte rikkumise.

Uuesti läbivaatamine käsitleb eelkõige küsimust, kas sama moodi ELTL artiklis 277 nimetatud aktidega võib kohtuniku ametisse nimetamise üle teostada seaduslikkuse kõrvalkontrolli või on selline kontroll – kas põhimõtteliselt või teatava tähtaja möödudes – välistatud või piiratud üksnes teatud liiki rikkumistega, et tagada õiguslik stabiilsus ja jõustunud kohtuotsuste õigusjõud.

____________