Language of document :

Unionin tuomioistuimen (uudelleenkäsittelyjaosto) 17.9.2018 tekemä päätös unionin yleisen tuomioistuimen (muutoksenhakujaosto) asiassa T-693/16 P, HG v. komissio, 19.7.2018 antaman tuomion uudelleenkäsittelystä

(asia C-543/18 RX)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset unionin yleisessä tuomioistuimessa

Valittaja: HG (edustaja: L. Levi, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Uudelleen käsiteltävät kysymykset

Uudelleenkäsittely koskee sitä, vahingoittaako – muun muassa oikeusvarmuuden yleinen periaate huomioiden – unionin yleisen tuomioistuimen 19.7.2018 antama tuomio HG vastaan komissio (T-693/16 P, ei julkaistu, EU:T:2018:492) unionin oikeuden yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta, koska kyseinen tuomioistuin katsoi muutoksenhakutuomioistuimena, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen ratkaisukokoonpano, joka antoi 19.7.2016 tuomion HG vastaan komissio (F-149/15, EU:F:2016:155), oli muodostettu sääntöjenvastaisesti sillä perusteella, että ratkaisukokoonpanon yhden jäsenen nimitysmenettelyssä oli tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka merkitsi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetun laillisesti perustetun tuomioistuimen periaatteen loukkaamista.

Uudelleenkäsittely koskee erityisesti sitä, voiko tuomarin nimitys – SEUT 277 artiklassa tarkoitettujen toimien tavoin – olla liitännäisen laillisuusvalvonnan kohteena vai onko tällainen liitännäinen laillisuusvalvonta lähtökohtaisesti tai tietyn ajanjakson päättymisen jälkeen suljettu pois tai rajattu tietyntyyppisiin säännönvastaisuuksiin oikeusvarmuuden ja oikeusvoiman varmistamiseksi.

____________