Language of document :

A Bíróság (felülvizsgálati tanács) 2018. szeptember 17-i határozata a Törvényszék (fellebbezési tanács) T-693/16. P. sz., HG kontra Bizottság ügyben 2018. július 19-én hozott ítélete felülvizsgálatának elrendeléséről

(C-543/18. RX. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek a Törvényszék előtti eljárásban

Fellebbező: HG (képviselő: L. Levi ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A felülvizsgálat tárgyát képező kérdések

A felülvizsgálatnak azon kérdésre kell irányulnia, hogy – különösen a jogbiztonság általános elvére figyelemmel – az Európai Unió Törvényszéke 2018. július 19-i HG kontra Bizottság ítélete (T-693/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:492) sérti-e az uniós jog egységességét vagy koherenciáját, amennyiben a másodfokú bíróságként eljáró Törvényszék kimondta, hogy az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2016. július 19-i HG kontra Bizottság ítéletét (F-149/15, EU:F:2016:155) meghozó ítélkező testületet szabálytalanul hozták létre, mivel e testület egyik tagjának kinevezésére irányuló eljárás során olyan szabálytalanság történt, amely az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke második bekezdésének első mondatában foglalt, törvényes bíróhoz való jog megsértését eredményezte.

A felülvizsgálatnak különösen azon kérdésre kell vonatkoznia, hogy az EUMSZ 277. cikkben foglalt jogi aktusokhoz hasonlóan valamely bíró kinevezése közbenső jogszerűségi felülvizsgálat tárgyát képezheti-e, vagy az ilyen közbenső jogszerűségi felülvizsgálat a jogbiztonság és a res iudicata biztosítása érdekében – elviekben vagy bizonyos idő elteltével – ki van zárva vagy bizonyos jellegű szabálytalanságokra korlátozódik.

____________