Language of document :

2018 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (dėl peržiūros sprendžianti kolegija) sprendimas peržiūrėti 2018 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo (apeliacinių skundų kolegija) sprendimą byloje T-693/16 P, HG / Komisija

(Byla C-543/18 RX)

Proceso kalba: prancūzų

Proceso Bendrajame Teisme šalys

Apeliantė: HG, atstovaujama advokatės L. Levi

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Klausimai, kurie turi būti peržiūrėti

Atliekant peržiūrą būtina išsiaiškinti, ar, visų pirma atsižvelgiant į bendrąjį teisinio saugumo principą, 2018 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas HG / Komisija (T-693/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:492) kelia pavojų Sąjungos teisės vienovei ar darnai, kiek Bendrasis Teismas, veikdamas kaip apeliacinė instancija, nusprendė, kad kolegija, priėmusi 2016 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą HG / Komisija (F-149/15 RENV, EU:F:2016:155), buvo sudaryta netinkamai dėl vieno iš šios kolegijos narių skyrimo procedūros pažeidimo, lėmusio Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antros pastraipos pirmame sakinyje įtvirtinto pagal įstatymą įsteigto teismo principo pažeidimą.

Peržiūrint ypatingas dėmesys skirtinas klausimui, ar, kaip yra SESV 277 straipsnyje nurodytų aktų atveju, gali būti vykdoma atskira teisėjo skyrimo teisėtumo kontrolė ir ar tokia atskira teisėtumo kontrolė iš esmės arba praėjus tam tikram laiko tarpui negalima, ar galima, bet tik dėl tam tikrų pažeidimų, siekiant užtikrinti teisinį stabilumą ir res judicata galią.

____________