Language of document :

Tiesas (pārskatīšanas palāta) 2018. gada 17. septembra lēmums par Vispārējās tiesas (apelācijas palāta) 2018. gada 19. jūlijā pasludinātā sprieduma lietā T-693/16 P, HG/Komisija pārskatīšanu

(Lieta C-543/18 RX)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki tiesvedībā Vispārējā tiesā

Prasītājs: HG (pārstāve: L. Levi, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Pārskatāmie jautājumi

Pārskatīšana attiecas uz jautājumu, vai, ņemot vērā vispārējo tiesiskās drošības principu, ar 2018. gada 19. jūlijā pasludināto Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu lietā HG/Komisija (T-693/16 P, nav publicēts, EU:T:2018:492) tiek apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence tādēļ, ka minētā Vispārējā tiesa kā apelācijas instances tiesa ir nospriedusi, ka iztiesāšanas sastāvs, kurš ir pasludinājis Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2016. gada 19. jūlija spriedumu lietā HG/Komisija (F-149/15, EU:F:2016:155), nav bijis izveidots likumīgi, jo procedūrā, ar kuru tika iecelts viens no šī sastāva locekļiem, ir pieļauts pārkāpums, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrās daļas pirmajā teikumā noteikto likumīgas tiesas principu.

Pārskatīšana it īpaši attiecas uz jautājumu, vai – tāpat kā LESD 277. pantā minētie pasākumi – tiesneša iecelšana var būt pamats tiesiskuma papildu pārbaudei vai arī šāda tiesiskuma papildu pārbaude – principā vienmēr vai pēc noteikta laika – nav pieļaujama, vai tā ir ierobežoti attiecināma uz konkrēta veida pārkāpumiem, lai nodrošinātu tiesisko stabilitāti un res judicata spēku.

____________