Language of document :

Decizia Curții (Camera de reexaminare) din 17 septembrie 2018 vizând reexaminarea Hotărârii Tribunalului (Camera de recursuri) din 19 iulie 2018 în cauza T-693/16 P, HG/Comisia

(Cauza C-543/18 RX)

Limba de procedură: franceza

Părțile din procedura în fața Tribunalului

Recurent: HG (reprezentant: L. Levi, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Chestiuni care fac obiectul reexaminării

Reexaminarea va privi aspectul dacă, având în vedere în special principiul general al securității juridice, Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 19 iulie 2018 HG/Comisia (T-693/16 P, nepublicată, EU:T:2018:492), aduce atingere unității sau coerenței dreptului Uniunii în măsura în care Tribunalul, în calitate de instanță de recurs, a statuat că completul care a pronunțat Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 19 iulie 2016, HG/Comisia (F-149/15, EU:F:2016:155), era compus în mod nelegal ca urmare a unei neregularități care a afectat procedura de numire a unuia dintre membrii acestui complet, ceea ce a condus la o încălcare a principiului judecătorului legal consacrat la articolul 47 al doilea paragraf prima teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Reexaminarea va privi în special aspectul dacă, precum actele vizate la articolul 277 TFUE, numirea unui judecător poate face obiectul unui control de legalitate incident sau dacă un astfel de control de legalitate incident este – din principiu sau după trecerea unei anumite perioade – exclus sau limitat la anumite tipuri de neregularități în scopul de a asigura stabilitatea juridică și puterea de lucru judecat.

____________