Language of document :

Rozhodnutie Súdneho dvora (komora príslušná preskúmať rozhodnutie) zo 17. septembra 2018 o preskúmaní rozsudku Všeobecného súdu (odvolacia komora) vyhláseného 19. júla 2018 vo veci T-693/16 P, HG/Rada

(vec C-543/18 RX)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania pred Všeobecným súdom

Žalobca: HG (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Otázky, ktoré sú predmetom preskúmania

Preskúmanie sa bude týkať otázky, či najmä vzhľadom na všeobecnú zásadu právnej istoty rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, (T-693/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:492), ohrozuje jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie, pokiaľ Všeobecný súd ako odvolací súd rozhodol, že pokiaľ ide o rozhodovacie zloženie, ktoré vydalo rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 19. júla 2016, HG/Komisia (F-149/15, EU:F:2016:155), súd nebol správne obsadený vzhľadom na nedostatok týkajúci sa postupu vymenovania jedného z členov tohto zloženia, čím došlo k porušeniu zásady zákonného sudcu zakotvenej v článku 47 druhom odseku prvej vete Charty základných práv Európskej únie.

Preskúmanie sa bude konkrétne týkať otázky, či vymenovanie sudcu môže byť rovnako ako akty uvedené v článku 277 ZFEÚ predmetom preskúmania zákonnosti na návrh, alebo či je takéto preskúmanie zákonnosti na návrh – zo zásady alebo po uplynutí určitej lehoty – vylúčené alebo obmedzené na určité druhy nedostatkov, aby sa zaručila právna istota dodržanie zásady res iudicata.

____________