Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 17 август 2018 г. — YV

(Дело C-537/18)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател: YV

Ответник: Krajowa Rada Sądownictwa

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 47 от Хартата на основните права във връзка с член 9, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите1 да се тълкува в смисъл, че когато действаща като последна инстанция юрисдикция на държава членка е сезирана с жалба, подадена на основание, че е налице нарушение на забраната за дискриминация, основана на възраст, спрямо съдия от тази юрисдикция, като същевременно е подадена молба за спиране на изпълнението на обжалваното решение, посочената юрисдикция е длъжна — с цел да осигури защита на правата, произтичащи от правото на Съюза, посредством разпореждането на предвидени в националното право временни мерки — да остави без приложение националните разпоредби, които предоставят компетентността по образуваното по жалбата дело на организационно звено на тази юрисдикция, което не е в състояние да функционира, тъй като не са били назначени съдии на съответните длъжности в него?

____________

1 ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.