Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 17. srpna 2018 – YV

(Věc C-537/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Žalobce: YV

Žalovaná: Krajowa Rada Sądownictwa

Předběžná otázka

Má být článek 47 Listiny základních práv ve spojení s čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1 , vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy je k soudu poslední instance členského státu podán opravný prostředek, v němž je namítáno porušení zákazu diskriminace na základě věku ve vztahu k soudci tohoto soudu a žádáno o odklad výkonu napadeného právního aktu, je tento soud za účelem poskytnutí ochrany právům vyplývajícím z unijního práva a prostřednictvím dočasného opatření upraveného vnitrostátním právem povinen odmítnout použití vnitrostátních právních norem, které jako příslušnou k projednání věci, jíž se opravný prostředek týká, určují organizační jednotku tohoto soudu, která není funkční, neboť soudci, kteří mají v jejím rámci rozhodovat, nebyli jmenováni?

____________

1 Úř. věst. 2000, L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79.