Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 17. august 2018 – YV

(Sag C-537/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen

Klager: YV

Sagsøgt: Krajowa Rada Sądownictwa

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder sammenholdt med artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 1 fortolkes således, at i tilfælde, hvor der iværksættes et retsmiddel ved en medlemsstats domstol i sidste instans, hvorved det gøres gældende, at der er sket en overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i forhold til en dommer ved denne domstol, og der samtidig anmodes om udsættelse med gennemførelsen af den anfægtede afgørelse, er den pågældende domstol – for at sikre de rettigheder, der følger af EU-retten, ved foranstaltninger til foreløbig retsbeskyttelse efter national ret – forpligtet til ikke at anvende de nationale bestemmelser, hvorved kompetencen i den tvist, hvori der er indgivet klage, tildeles en organisatorisk enhed ved denne domstol, som ikke er fungerende, idet de pågældende dommerembeder ikke er blevet besat?

____________

1 EFT 2000, L 303, s. 16.