Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 17. augustil 2018 – YV

(kohtuasi C-537/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: YV

Vastustaja: Krajowa Rada Sądownictwa

Eelotsuse küsimus

Kas põhiõiguste harta artiklit 47 koostoimes nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel1 , artikli 9 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et kui liikmesriigi viimase astme kohtule esitatakse kaebus, mis põhineb väitel, et rikutud on vanuse tõttu diskrimineerimise keeldu kõnealuse kohtu kohtuniku suhtes, koos taotlusega peatada vaidlustatud akti täitmine, on see kohus liidu õigusest tulenevate õiguste kaitsmiseks riigisiseses õiguses ette nähtud ajutise meetme kohaldamise kaudu kohustatud keelduma riigisiseste õigusnormide kohaldamisest, mis annavad pädevuse kohtuasjas, mille raames kaebus esitati, selle kohtu kojale, mis ei tegutse selles otsuseid langetavate kohtunike ametisse nimetamata jätmise tõttu?

____________

1 ELT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.