Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 17.8.2018 – YV

(asia C-537/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: YV

Muu osapuoli: Krajowa Rada Sądownictwa

Ennakkoratkaisukysymys

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklaa, luettuna yhdessä yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 9 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että jos jäsenvaltion ylimpään tuomioistuimeen tehdään valitus, jossa vedotaan ikään perustuvan syrjinnän kieltoon tämän tuomioistuimen tuomarin osalta ja samalla tehdään hakemus riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämiseksi, kyseinen tuomioistuin on – unionin oikeudesta johtuvien oikeuksien suojelemiseksi kansallisen oikeuden mukaisilla välitoimilla – velvollinen jättämään soveltamatta kansallisia säännöksiä, joiden mukaan toimivalta riita-asiassa, jossa valitus tehtiin, on kyseisen tuomioistuimen yksiköllä, joka ei pysty työskentelemään, koska asianomaisia tuomarin virkoja ei ole täytetty?

____________

1 EYVL 2000, L 303, s. 16.