Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. augustā iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – YV

(Lieta C-537/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītāja: YV

Atbildētājs: Krajowa Rada Sądownictwa

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamattiesību hartas 47. pants savienojumā ar Padomes Direktīvas 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju 1 9. panta 1. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka situācijā, kad dalībvalsts pēdējās instances tiesā ir iesniegta apelācijas sūdzība, kas pamatojas uz vecuma diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu pret šīs tiesas tiesnesi, kopā ar lūgumu apturēt apstrīdētā lēmuma izpildi, šai tiesai – ar mērķi aizsargāt tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, izmantojot [oriģ. 2. lpp.] valsts tiesību aktos paredzēto pagaidu līdzekli – ir pienākums atteikt piemērot valsts tiesību aktus, kas paredz jurisdikciju lietā, kurā tika iesniegta apelācijas sūdzība, šīs tiesas palātai, kura nedarbojas saistībā ar to, ka tajā nav iecelti tiesneši?

____________

1 OV 2000., L 303, 16. lpp.