Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 17. augusta 2018 – YV

(vec C-537/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: YV

Ďalší účastník konania: Krajowa Rada Sądownictwa

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 47 Charty základných práv EÚ v spojení s článkom 9 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1 [Ú. v. …, L 303, 2000, s. 16)…] vykladať v tom zmysle, že v prípade podania opravného prostriedku na súde posledného stupňa členského štátu, ktorým sa namieta porušenie zákazu diskriminácie na základe veku voči sudcovi tohto súdu a zároveň sa žiada o odklad výkonu napadnutého rozhodnutia, je tento súd povinný – v záujme ochrany práv vyplývajúcich z práva Únie prostredníctvom predbežných opatrení podľa vnútroštátneho práva – neuplatňovať vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa príslušnosť v právnom spore, v ktorom bol opravný prostriedok podaný, priznáva organizačnej jednotke tohto súdu, ktorá nie je funkčná, pretože príslušné sudcovské miesta neboli obsadené?

____________

1 Ú. v. EÚ L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.