Language of document :

Жалба, подадена на 24 септември 2018 г. от NKT Verwaltungs GmbH, предишно nkt cables GmbH, NKT A/S, предишно NKT Holding A/S срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-447/14, NKT Verwaltungs и NKT/Комисия

(Дело C-607/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: NKT Verwaltungs GmbH, предишно nkt cables GmbH, NKT A/S, предишно NKT Holding A/S (представители: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение изцяло или частично,

да отмени разглежданото решение1 изцяло или частично,

алтернативно, да върне делото на Общия съд за решение в съответствие с решението на Съда,

да постанови процесуално-организационно действие, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски както в производството по обжалване, така и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд погрешно е определил териториалния обхват на нарушението.

Второ основание: Общият съд е допуснал грешки в правото при преценката на обхвата на участието на SCI2 и на NKT и знанието на SCI.

Трето основание: Общият съд е допуснал грешки в правото, като е приел, че правото на защита на жалбоподателите не е било нарушено.

Четвърто основание: Общият съд е допуснал грешки в правото, като е отхвърлил искането на жалбоподателите за отмяна или намаляване на глобата.

____________

1 Решение C(2014) 2139 окончателен на Европейската комисия от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП.

2 Единно и продължено нарушение.