Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2018 NKT Verwaltungs GmbH, dříve nkt cables GmbH, NKT A/S, dříve NKT Holding A/S proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-447/14, NKT Verwaltungs a NKT v. Komise

(Věc C-607/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: NKT Verwaltungs GmbH, dříve nkt cables GmbH, NKT A/S, dříve NKT Holding A/S (zástupci: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zcela nebo zčásti zrušil napadený rozsudek;

zcela nebo zčásti sporné napadené rozhodnutí1 ;

podpůrně vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí v souladu s rozsudkem Soudního dvora;

nařídil vydání organizačního opatření; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku, jakož i řízení před Tribunálem

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně určil územní rozsah protiprávního jednání.

K druhému důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při posuzování rozsahu JTPJ2 a rozsahu účasti tomto jednání a jeho vědomí o něm.

K třetímu důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když uvedl, že nedošlo k porušení práva navrhovatelek na obhajobu.

K čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl žalobní důvod navrhovatelek týkající směřující ke zrušení nebo snížení pokuty.

____________

1 Rozhodnutí Komise C(2014) 2139 final ze dne 2. dubna 2014 týkajícího se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP.

2 Jediné a trvající protiprávní jednání.