Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 24. septembrī NKT Verwaltungs GmbH, agrāk nkt cables GmbH, NKT A/S, agrāk NKT Holding A/S iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-447/14 NKT Verwaltungs un NKT/Komisija

(Lieta C-607/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: NKT Verwaltungs GmbH, agrāk nkt cables GmbH, NKT A/S, agrāk NKT Holding A/S (pārstāvji: B. Creve, M. Kofmann, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā vai daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pilnībā vai daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu 1 ;

pakārtoti, nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā atbilstoši Tiesas spriedumam;

uzdot veikt organizatorisko pasākumu un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas instancē, kā arī tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa esot kļūdaini noteikusi pārkāpuma teritoriālo tvērumu.

Otrais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā, vērtējot VTP 2 darbības jomu un NKT līdzdalības apmēru VTP un izpratni par to.

Trešais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā, uzskatot, ka nav pārkāptas apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesības uz aizstāvību.

Ceturtais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā, noraidot apelācijas sūdzības iesniedzēju izvirzīto pamatu par naudas soda atcelšanu vai samazināšanu.

____________

1 Komisijas Lēmums C(2014) 2139 final (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu.

2 Vienots un turpināts pārkāpums.