Language of document :

Odvolanie podané 24. septembra 2018: NKT Verwaltungs GmbH, predtým nkt cables GmbH, NKT A/S, predtým NKT Holding A/S proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-447/14, NKT Verwaltungs and NKT/Komisia

(vec C-607/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: NKT Verwaltungs GmbH, predtým nkt cables GmbH, NKT A/S, predtým NKT Holding A/S (v zastúpení: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu alebo čiastočne,

zrušil celé sporné rozhodnutie1 v celom rozsahu alebo čiastočne,

subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,

nariadil opatrenia na zabezpečenie priebehu konania a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania, ako aj konania pred Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne určil územný rozsah porušenia.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri posúdení rozsahu účasti SCI2 a NKT na porušení, ako aj rozsahu vedomosti SCI o ňom.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávnych právnych posúdení, keď sa rozhodol, že nedošlo k porušeniu práva na obhajobu.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol žalobu odvolateľov na zrušenie rozhodnutia alebo zníženie pokuty.

____________

1 Rozhodnutie Komisie C(2014) 2139 final z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP.

2 Jediné a pokračujúce porušovanie právnych predpisov.