Language of document :

Överklagande ingett den 24 september 2018 av NKT Verwaltungs GmbH, tidigare nkt cables GmbH, NKT A/S, tidigare NKT Holding A/S av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-447/14, NKT Verwaltungs och NKT mot kommissionen

(Mål C-607/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: NKT Verwaltungs GmbH, tidigare nkt cables GmbH, NKT A/S, tidigare NKT Holding A/S (ombud: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i dess helhet eller i viss del,

ogiltigförklara det omtvistade beslutet1 i dess helhet eller i viss del,

alternativt återförvisa målet till tribunalen för ny prövning i enlighet med domstolens dom,

förordna om en åtgärd för processledning, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i både målet om överklagande och målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen har gjort en felaktig bedömning av överträdelsens geografiska omfattning.

Andra grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den bedömde omfattningen av den enda, fortlöpande överträdelsen och omfattningen av NKT:s deltagande i och kännedom om denna överträdelse.

Tredje grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att klagandenas rätt till försvar inte hade åsidosatts.

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att det saknades fog för klagandens talan om upphävande eller nedsättning av böterna.

____________

1 Kommissionens beslut C(2014) 2139 final av den 2 april 2014 om ett förfarande enligt artikel 101 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet.