Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 19.9.2018 – RB v. TÜV Rheinland LGA Products GmbH ja Allianz IARD S.A.

(asia C-581/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Valittaja: RB

Vastapuoli: TÜV Rheinland LGA Products GmbH ja Allianz IARD S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 18 artiklan 1 kohdassa määrätty syrjintäkielto osoitettu EU:n jäsenvaltioiden ja unionin elinten lisäksi myös yksityisille (SEUT 18 artiklan 1 kohdan välittömät vaikutukset kolmansiin)?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi eikä SEUT 18 artiklan 1 kohtaa sovelleta yksityisten välisissä suhteissa, onko SEUT 18 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että määräys on esteenä vakuutussuojan rajaamiselle koskemaan vahinkoja, jotka tapahtuvat Ranskan Euroopassa sijaitsevilla alueilla ja Ranskan merentakaisilla alueilla, siitä syystä, että toimivaltainen Ranskan viranomainen, Bureau central de tarification, ei ole esittänyt vastaväitettä asiaa koskevasta lausekkeesta, vaikka kyseinen lauseke on SEUT 18 artiklan 1 kohdan vastainen, koska siinä on kyse kansalaisuuteen perustuvasta välillisestä syrjinnästä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, millä edellytyksillä välillinen syrjintä voi olla oikeutettua tapauksissa, joissa kolmanteen kohdistuu oikeusvaikutuksia? Erityisesti on otettava huomioon, voidaanko vakuutussuojan alueellista rajaamista koskemaan vain vahinkoja, jotka tapahtuvat tietyn EU:n jäsenvaltion sisällä, perustella vakuutusyhtiön korvausvelvoitteen rajaamisella ja vakuutusmaksun suuruudella, jos asiaa koskevissa vakuutussopimuksissa määrätään samalla, että sarjavahingoissa vakuutussuojan määrää on rajoitettu vahinkotapausta ja vakuutusvuotta kohden?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko SEUT 18 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun vastoin SEUT 18 artiklan 1 kohtaa vakuutuksenantaja on käsitellyt korvausvaatimuksen vain sellaisissa vahingoissa, jotka ovat tapahtuneet Ranskan Euroopassa sijaitsevilla alueilla ja Ranskan merentakaisilla alueilla, vakuutuksenantaja ei voi vedota siihen, ettei korvausta voida maksaa, koska vakuutussuojan enimmäismäärä on jo täyttynyt, kun vahinko on tapahtunut tämän alueen ulkopuolella?

____________