Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 19. septembra 2018 – RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH a i.

(vec C-581/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgerichts Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: RB

Žalovaní: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Prejudiciálne otázky

1.    Sú adresátmi zákazu diskriminácie podľa článku 18 ods. 1 ZFEÚ nielen členské štáty EÚ a orgány Únie, ale aj súkromné osoby (priamy horizontálny účinok článku 18 ods. 1 ZFEÚ)?

2.    Ak je odpoveď na prvú otázku záporná a článok 18 ods. 1 ZFEÚ nie je možné uplatniť vo vzťahu medzi súkromnými osobami: Má sa článok 18 ods. 1 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie bráni obmedzeniu poistnej ochrany na škodové udalosti, ktoré nastali v metropolitnej časti Francúzska a na francúzskych zámorských územiach, z dôvodu, že príslušný francúzsky orgán, Bureau central de tarification, nenamietal proti príslušnému ustanoveniu zmluvy, hoci toto ustanovenie zmluvy odporuje článku 18 ods. 1 ZFEÚ preto, lebo obsahuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti?

3.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Za akých predpokladov môže byť v prípadoch horizontálneho účinku nepriama diskriminácia odôvodnená? Konkrétne: Môže potom teritoriálne obmedzenie poistnej ochrany na škodové udalosti, ktoré nastanú v rámci jedného konkrétneho členského štátu EÚ, byť odôvodnené argumentom obmedzenia povinnosti poistného krytia poisťovne a výšky poistného, ak príslušné poistné zmluvy súčasne ustanovujú, že v prípade série škôd je poistné krytie pre jednu poistnú udalosť a poistné krytie pre jeden poistný rok obmedzené na určitú sumu?

4.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa článok 18 ods. 1 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že poisťovateľovi sa v prípade, že v rozpore s článkom 18 ods. 1 ZFEÚ začal likvidáciu poistných udalostí iba v prípadoch škodových udalostí, ktoré nastali v metropolitnej časti Francúzska a na francúzskych zámorských územiach, odoprie námietka toho, že platba sa nemôže uskutočniť, pretože sa už dosiahla najvyššia suma poistného krytia, ak škodová udalosť nastala mimo týchto území?

____________