Language of document :

Жалба, подадена на 24 септември 2018 г. от Eleni Pavlikka Bourdouvali и др. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 13 юли 2018 г. по дело T-789/6/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali и др./Съвет и др.

(Дело C-604/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Eleni Pavlikka Bourdouvali и други (представители: P. Tridimas, Barrister, K. Chrysostomides, адвокати)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка, Еврогрупа, представлявана от Съвет на Европейския съюз, Европейски съюз, представляван от Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени решението на Общия съд,

да уважи исканията, отправени от жалбоподателите в производството пред Общия съд,

да осъди ответниците да заплатят съдебните разноски по настоящото производство по обжалване и по производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите считат, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като:

(a)    е установил, че Еврогрупата не е поискала от Кипър да приеме мерките, които са им причинили вреди, или че тези мерки не са били наложени с акт на Европейския съюз,

(б)    е счел, че прессъобщението на ЕЦБ от 21 март 2013 г. не е причинило вреди на жалбоподателите,

(в)    е приел, че ответниците не са поискали от Кипър — с други актове — да продължи да прилага увреждащите мерки и/или не са поискали приемането на увреждащите мерки, въведени чрез измененията на увреждащите декрети от 30 юни 2013 г.,

(г)    е счел, че не всички увреждащи мерки са били наложени с Решение 2013/236 на Съвета1 ,

(д)    е установил, че не е налице сериозно нарушение на правото на собственост — както е защитено от член 17, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и от член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи — на принципа на защита на оправданите правни очаквания и на принципа на недопускане на дискриминация.

Жалбоподателите твърдят, че увреждащите мерки не отговорят на изискването ограниченията на правото на собственост да бъдат предвидени със закон и на изискването за пропорционалност. Те считат, че поведението на ответниците е породило оправдани правни очаквания, че няма да се приемат мерки за споделяне на загуби („bail-in measures“), водещи до намаляване на техните активи. Те считат, че вложителите, акционерите или облигационерите на Bank of Cyprus и/или Laiki са били дискриминирани, inter alia, в сравнение съответно с вложителите, акционерите или облигационерите на банки в други държави членки от еврозоната, които са се ползвали от финансова помощ, подобна на предоставената на Кипър.

____________

1 Решение на Съвета от 25 април 2013 година отправено до Кипър относно конкретни мерки за възстановяване на финансовата стабилност и устойчивия растеж (ОВ L 141, 2013 г., стр. 32).