Language of document :

Odvolanie podané 24. septembra 2018: Eleni Pavlikka Bourdouvali a iní proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 13. júla 2018 vo veci T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali a iní/Rada Európskej únie a iní

(vec C-604/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Eleni Pavlikka Bourdouvali a iní (v zastúpení: P P. Tridimas, barrister, K. Chrysostomides, Δικηγόρος)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia, Európska centrálna banka, Euroskupina zastúpená Radou Európskej únie, Európska únia zastúpená Európskou komisiou

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozhodnutie Všeobecného súdu;

vyhovel návrhom, ktorých sa domáhajú navrhovatelia v konaní pred Všeobecným súdom;

uložil ďalším účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania a trovy konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že:

(a)    rozhodol, že Euroskupina nevyžadovala od Cypru, aby prijal opatrenia spôsobujúce škodu (škodlivé opatrenia), resp. že tieto opatrenia nevyžadovalo konanie, ktoré by bolo možné pripísať EÚ.

(b)    rozhodol, že tlačová správa ECB z 21. marca 2013 nespôsobila odvolateľom škodu;

(c)    rozhodol, že určitými ďalšími aktmi ďalší účastníci konania nevyžadovali od Cypru, aby pokračoval v implementovaní škodlivých opatrení a/alebo nevyžadovali prijatie škodlivých opatrení zavedenými zmenami a doplneniami vykonanými škodlivými výnosmi z 30. júla 2013;

(d)    rozhodol, že nie všetky škodlivé opatrenia sa vyžadovali rozhodnutím Rady 2013/2361 ;

(e)    rozhodol, že nedošlo k vážnemu porušeniu práva na vlastníctvo, ktoré je chránené článkom 17 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a článkom 1 protokolu 1 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a slobôd; zásady ochrany legitímnej dôvery a zásady zákazu diskriminácie.

Odvolatelia uvádzajú, že škodlivé opatrenia nevyhoveli požiadavke, že obmedzenia práva na vlastníctvo musia by stanovené zákonom, a takisto požiadavke proporcionality. Domnievajú sa, že správanie ďalších účastníkov konania vzbudilo legitímnu dôveru, že budú prijaté neškodlivé opatrenia, ukladajúce „odpis“ ich majetku. Domnievajú sa, že ako vkladatelia a akcionári Bank of Cyprus a Laiki boli vystavení diskriminácii, okrem iného v porovnaní s vkladateľmi a akcionármi bánk ostatných členských štátov Eurozóny, ktorí mali prospech z obdobnej finančnej pomoci, než bola poskytnutá Cypru.

____________

1 Rozhodnutie Rady z 25. apríla 2013 o osobitných opatreniach na obnovenie finančnej stability a udržateľného rastu určené Cypru (Ú. v. EÚ L 141, 2013, s. 32).