Language of document :

Pritožba, ki so jo Eleni Pavlikka Bourdouvali in drugi vložili 24. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 13. julija 2018 v zadevi Eleni Pavlikka Bourdouvali in drugi/Svet Evropske unije in drugi, T-786/14

(Zadeva C-604/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožniki: Eleni Pavlikka Bourdouvali in drugi (zastopniki: P. Tridimas, Barrister, K. Chrysostomides, Δικηγόρος)

Druge stranke v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija, Evropska centralna banka, Euroskupina, ki jo zastopa Svet Evropske unije, Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija

Predlogi

Pritožniki Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča;

ugodi predlogom tožečih strank v postopku pred Splošnim sodiščem;

drugim strankam naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je:

ugotovilo, da Euroskupina od Cipra ni zahtevala, da sprejme ukrepe, ki so jim povzročili izgubo, ali da teh ukrepov ni bilo mogoče zahtevati na podlagi delovanja, ki ga gre pripisati EU;

ugotovilo, da sporočilo za medije ECB z dne 21. marca 2013 ni povzročilo škode pritožnikom;

ugotovilo, da druge stranke z nekaterimi drugimi akti niso zahtevale od Cipra, da izvaja škodljive ukrepe in/ali niso zahtevale sprejetje škodljivih ukrepov, uvedenih s spremembami škodljivih uredb 30. julija 2013;

ugotovilo, da s Sklepom Sveta 2013/2361 niso bili zahtevani vsi škodljivi ukrepi;

ugotovilo, da ni bilo resne kršitve lastninske pravice, zagotovljene s členom 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 1 Protokola 1 k Evropski konvenciji o varstvu temeljnih pravic in svoboščin, načela varstva legitimnih pričakovanj in načela prepovedi diskriminacije;

Pritožniki trdijo, da škodljivi ukrepi ne izpolnjujejo zahteve, da morajo biti omejitve lastninske pravice določene z zakonom, in zahteve po sorazmernosti. Menijo, da je ravnanje drugih strank vzbudilo legitimno pričakovanje, da ne bodo sprejeti ukrepi za reševanje s sredstvi upnikov, ki bi nalagali „odbitek“ na njihovo premoženje. Menijo, da so bili kot vlagatelji in/ali delničarji Banke Ciper in Laiki diskriminirani, med drugim glede na vlagatelje in delničarje bank v drugih državah članicah Euroskupine, ki so bili upravičeni do finančne pomoči, ki je bila podobna tisti, dodeljeni Cipru.

____________

1 Sklep Sveta z dne 25. aprila 2013 naslovljen na Ciper o posebnih ukrepih za ponovno vzpostavitev finančne stabilnosti in trajnostne rasti (UL 2013, L 141, str. 32).