Language of document :

Иск, предявен на 2 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-619/18)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: K. Banks, H. Krämer и S. Kaleda)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

да се установи, че Република Полша не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като е намалила възрастта за пенсиониране на съдиите във Върховния съд и прилага намалената възраст за назначените съдии във Върховия съд преди 3 април 2018 г., като също така е предоставила на президента на Република Полша право на преценка относно удължаването на активната служба на съдиите във Върховния съд, и

Република Полша да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо, Комисията счита, че с разпоредбите от Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Закон от 8 декември 2017 г. за Върховния съд), с които се намалява пенсионната възраст за действащите съдии, назначени във Върховния съд преди деня на влизане в сила на този закон (а именно 3 април 2018 г.), се нарушава принципът на несменяемост на съдиите.

Второ, Комисията счита, че с разпоредбите от Закона за Върховния съд, с които на президента на Република Полша се предоставя право на преценка относно удължаването на активната служба на съдиите във Върховния съд, се нарушава принципът на независимост на съдиите.

____________