Language of document :

Sag anlagt den 2. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

(Sag C-619/18)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved K. Banks, H. Krämer og S. Kaleda, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Polen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, idet den har nedsat alderen for pensionering (pensionsalderen) for dommere ved Sąd Najwyższy (øverste domstol) og anvendt den nedsatte pensionsalder på personer, der blev udnævnt til dommere i Sąd Najwyższy før den 3. april 2018, og ligeledes har givet præsidenten for Republikken Polen ret til at forlænge dommerne ved Sąd Najwyższys aktive tjeneste efter dennes skøn.

Republikken Polen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen har for det første anført, at bestemmelserne i lov af 8. december 2017 om den øverste domstol (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym), hvormed pensionsalderen for siddende dommere ved Sąd Najwyższy, som var blevet udnævnt til dommere i Sąd Najwyższy inden datoen for denne lovs ikrafttræden (3.4.2018), blev nedsat, er i strid med princippet om dommeres uafsættelighed.

For det andet har Kommissionen gjort gældende, at bestemmelserne i loven om den øverste domstol, hvormed præsidenten for Republikken Polen er blevet givet retten til at forlænge den aktive tjeneste for dommerne ved Sąd Najwyższy efter sit skøn, er i strid med princippet om domstolenes uafhængighed.

____________