Language of document :

2. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(kohtuasi C-619/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Banks, H. Krämer ja S. Kaleda)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Poola Vabariik alandas Sąd Najwyższy (Poola kõrgeim kohus) kohtunike vanaduspensionile jäämise iga ja kohaldas alandatud vanaduspensionile jäämise iga kohtunikele, kes nimetati Sąd Najwyższy liikmeteks enne 3. aprilli 2018, peale selle andis ta Poola Vabariigi presidendile õiguse pikendada Sąd Najwyższy kohtunike ametis olemise aega kaalutlusõigusest lähtudes, siis on Poola Vabariik rikkunud Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teisest lõigust koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon väidab esiteks, et 8. detsembri 2017. aasta kõrgeima kohtu seaduse (ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym) sätted, millega alandati vanaduspensionile jäämise iga nende Sąd Najwyższys ametis olevate kohtunike puhul, kes nimetati ametisse päeval enne selle seaduse jõustumist (3. aprillil 2018), rikuvad kohtunike ametist tagandamatuse põhimõtet.

Teiseks väidab komisjon, et kõrgeima kohtu seaduse sätted, millega anti Poola Vabariigi presidendile õigus pikendada Sąd Najwyższy kohtunike ametis olemise aega kaalutlusõigusest lähtudes, rikuvad kohtunike sõltumatuse põhimõtet.

____________