Language of document :

Kanne 2.10.2018 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(asia C-619/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Banks, H. Krämer ja S. Kaleda)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se on alentanut Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola) tuomareiden eläkeikää ja soveltanut alennettua eläkeikää tuomareihin, jotka ovat tulleet Sąd Najwyższyn palvelukseen ennen 3.4.2018, ja antanut lisäksi Puolan tasavallan presidentille oikeuden jatkaa Sąd Najwyższyn tuomareiden palvelusaikaa harkintansa mukaan

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio väittää ensinnäkin, että ylimmästä tuomioistuimesta 8.12.2017 annetun lain (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym) säännöksillä, joilla laskettiin sellaisten Sąd Najwyższyn tuomareina toimivien henkilöiden eläkeikää, jotka ovat tulleet palvelukseen ennen kyseisen lain voimaantuloajankohtaa (3.4.2018), loukataan tuomareiden erottamattomuutta koskevaa periaatetta.

Komissio on toiseksi sitä mieltä, että ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain säännökset, joilla Puolan tasavallan presidentille annetaan oikeus jatkaa Sąd Najwyższyn tuomareiden palvelusaikaa harkintansa mukaan, ovat ristiriidassa tuomareiden riippumattomuutta koskevan periaatteen kanssa.

____________