Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 2. oktobrī – Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-619/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasījumi

atzīt, ka, samazinot Augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās vecumu un piemērojot to tiesnešiem, kuri iecelti amatā Augstākajā tiesā līdz 2018. gada 3. aprīlim, kā arī piešķirot Polijas Republikas prezidentam diskrecionāras tiesības pagarināt Augstākās tiesas tiesnešu amata pilnvaru laiku, Polijas Republika nav izpildījusi tās pienākumus, kas ir paredzēti Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punkta otrajā daļā, skatot vienkopus ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmkārt, Komisija apgalvo, ka 2017. gada 8. decembra ustawa o Sądzie Najwyższym (Likums par Augstāko tiesu) noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek samazināts pensionēšanās vecums amatā esošajiem tiesnešiem, kuri Augstākajā tiesā iecelti pirms šā likuma stāšanās spēkā (2018. gada 3. aprīlī), ir pretrunā tiesnešu neatceļamības principam.

Otrkārt, Komisija apgalvo, ka Likuma par Augstāko tiesu noteikumi, saskaņā ar kuriem Polijas Republikas prezidentam tiek piešķirtas diskrecionāras tiesības pagarināt Augstākās tiesas tiesnešu amata pilnvaru laiku, ir pretrunā tiesu neatkarības principam.

____________