Language of document :

Žaloba podaná 2. októbra 2018 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-619/18)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: K. Banks, H. Krämer a S. Kaleda, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Poľská republika si tým, že znížila vek odchodu sudcov Sąd Najwyższy (Najvyšší súd, Poľsko) do dôchodku a uplatnila ho na sudcov Najvyššieho súdu vymenovaných pred 3. aprílom 2018, a prezidentovi Poľskej republiky priznala diskrečnú právomoc predĺžiť sudcom Najvyššieho súdu aktívny výkon funkcie, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 19 ods. 1 druhého pododseku Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie,

uložil Poľskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia po prvé tvrdí, že ustanovenia zákona o Najvyššom súde z 8. decembra 2017 (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym), ktorým sa znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu, ktorí boli vymenovaní pred dňom nadobudnutia účinnosti citovaného zákona (3. apríl 2018), sú v rozpore so zásadou neodvolateľnosti sudcov.

Komisia po druhé tvrdí, že ustanovenia zákona o Najvyššom súde, ktoré prezidentovi Poľskej republiky priznávajú diskrečnú právomoc predĺžiť sudcom Najvyššieho súdu aktívny výkon funkcie, sú v rozpore so zásadou sudcovskej nezávislosti.

____________