Language of document :

Talan väckt den 2 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-619/18)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, pełnomocnicy)

Svarande: Republiken Polen

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 19.1 andra stycket i Fördraget om Europeiska unionen, jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, genom att sänka pensionsåldern för domare i Sąd Najwyższy (Högsta domstolen) och genom att tillämpa denna sänkta pensionsålder på domare i Sąd Najwyższy vilka tillträtt sitt ämbete före den 3 april 2018, samt genom att ge Republiken Polens president rätt att efter eget skön förlänga ämbetsperioden för domare i Sąd Najwyższy, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

För det första gör kommissionen gällande att bestämmelserna i ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (lag av den 8 december 2017 om Sąd Najwyższy) (nedan kallad lagen om Högsta domstolen), avseende sänkt pensionsålder för domare i aktiv tjänst vilka tillträtt sitt ämbete vid Sąd Najwyższy före ikraftträdandet av nämnda lag (den 3 april 2018), strider mot principen om domares oavsättlighet.

För det andra gör kommissionen gällande att bestämmelserna i lagen om Högsta domstolen, vilka ger Republiken Polens president rätt att efter eget skön förlänga ämbetsperioden för aktiva domare i Sąd Najwyższy, strider mot principen om rättsväsendets oberoende.

____________