Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 14. septembril 2018 – Energiavirasto

(kohtuasi C-578/18)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Energiavirasto

Teised menetlusosalised: A, Caruna Oy

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ, artiklit 371 tuleb tõlgendada nii, et isikut, kes on võrguettevõtja tarbijast klient ja kes on esitanud liikmesriigi reguleerivale asutusele võrguettevõtjat puuduvas asjas kaebuse, tuleb pidada „mõjutatud osaliseks“ nimetatud artikli lõike 17 tähenduses, keda reguleeriva asutuse otsus puudutab ja kellel on seega õigus esitada liikmesriigi reguleeriva asutuse võrguettevõtjat puudutava otsuse peale kaebus liikmesriigi kohtule?

2.    Kas juhul, kui esimeses küsimuses nimetatud isikut ei tule pidada „mõjutatud osaliseks“ direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 tähenduses, on tarbijast kliendil, kes omab sellist staatust nagu põhikohtuasjas kohtule kaebuse esitanud isik, mõnel muul liidu õigusest tuleneval õiguslikul alusel õigus osaleda reguleeriva asutuse menetluses, mille ese on tema nõue võtta meetmeid, ja/või pöörduda asjaga seoses liikmesriigi kohtusse, või sõltub vastus sellele küsimusele liikmesriigi õigusest?

____________

1 ELT 2009, L 211, lk 55.