Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 14. septembra 2018 – Energiavirasto

(vec C-578/18)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Energiavirasto

Ďalšia účastníčka konania: A, Caruna Oy

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 37 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/EÚ z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES1 , vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá je spotrebiteľským zákazníkom podniku prevádzkovateľa sústavy a ktorá na národný regulačný orgán podala podnet na začatie konania týkajúceho sa podniku prevádzkovateľa sústavy, sa má považovať za „dotknutú stranu“ v zmysle odseku 17 citovaného článku, ktorá je dotknutá rozhodnutím regulačného orgánu a tým oprávnená podať na vnútroštátny súd opravný prostriedok proti rozhodnutiu národného regulačného orgánu týkajúcemu sa podniku prevádzkovateľa sústavy?

Ak sa osoba označená v prvej otázke nemá považovať za „dotknutú stranu“ v zmysle článku 37 smernice o trhu s elektrinou 2009/72/ES, má spotrebiteľský zákazník v postavení, v akom sa nachádza osoba, ktorá podala opravný prostriedok v konaní vo veci samej, právo – vyplývajúce z práva Únie na nejakom inom právnom základe – zúčastniť sa prejednania ňou podaného návrhu na zavedenie nejakého opatrenia, resp. dať vec preskúmať vnútroštátnemu súdu, alebo sa táto otázka spravuje vnútroštátnym právom?

____________

1 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55.