Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 14. septembra 2018 – Energiavirasto

(Zadeva C-578/18)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Energiavirasto

Drugi stranki v pritožbenem postopku: A, Caruna Oy

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 37 Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES1 razlagati tako, da je treba osebo, ki je odjemalka potrošnica omrežnega podjetja in ki je pred nacionalnim regulativnim organom začela postopek, ki zadeva to omrežno podjetje, šteti za „stranko“ v smislu odstavka 17 navedenega člena, ki jo zadeva sklep regulativnega organa in ki ima zato pravico pri nacionalnem sodišču vložiti pravno sredstvo zoper sklep nacionalnega regulativnega organa, ki zadeva to omrežno podjetje?

Če se osebe iz prvega vprašanja ne sme šteti za „stranko“ v smislu člena 37 Direktive 2009/72/ES o trgu z električno energijo, ali ima odjemalec potrošnik v položaju, kot je položaj vložnika pravnega sredstva v postopku v glavni stvari, pravico, ki temelji na drugi pravni podlagi v okviru prava Unije, da pred regulativnim organom sodeluje pri obravnavi predloga za sprejetje ukrepov, ki ga je vložil ta odjemalec, oziroma da predloži zadevo v nadzor nacionalnemu sodišču, ali pa je treba to vprašanje presojati na podlagi nacionalnega prava?

____________

1 UL 2009, L 211, str. 55.