Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 14 september 2018 – Energiavirasto

(Mål C-578/18)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen)

Parter i det nationella målet

Klagande: Energiavirasto

Motpart: A, Caruna Oy

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 37 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG1 tolkas så, att en person som i egenskap av konsument är kund hos ett nätföretag och som har anhängiggjort ett ärende som avser nätföretaget inför den nationella tillsynsmyndigheten är att anse som en ”part som berörs” i den mening som avses i punkt 17 i nämnda artikel, som ett beslut fattat av tillsynsmyndigheten avser och således har rätt att överklaga den nationella tillsynsmyndighetens beslut rörande nätföretaget till domstol?

2.    Har, såvitt personen som avses i första frågan inte anses vara en ”part som berörs” i den mening som avses i artikel 37 i elmarknadsdirektivet 2009/72/EG, en konsument i en sådan ställning som den överklagande parten i det nationella förfarandet en rätt som följer av någon annan unionsrättslig grund att inför tillsynsmyndigheten delta i handläggningen av en begäran som denne lämnat in om vidtagande av en åtgärd, eller att få ärendet prövat i andra instans av en nationell domstol, eller regleras denna fråga enligt nationell rätt?

____________

1 EUT L 211, 2009, s. 55.