Language of document :

A  ASK juge_de_renvoi "Nom de la juridiction de renvoi? (ex. Bundesgerichtshof)" \* CHARFORMAT Bezirksgericht ASK défenderesse "Nom de la partie défenderesse au principal?" \* CHARFORMAT UNIQA ASK numaff "Affaire (C-…)?" \* CHARFORMAT 479/18 ASK ldp "Langue de procédure (préciser le ou l')?" \* CHARFORMAT német für Handelssachen Wien () által 2018. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – kontra Österreich Versicherungen és társai

(C-. sz. ügy)

Az eljárás nyelve:

A kérdést előterjesztő bíróság

für Handelssachen Wien

Az alapeljárás felei

Felperesek: KL, LK, MJ, NI

Alperesek: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv1 15. cikkének (1) bekezdését és a 92/96/EGK irányelv2 31. cikkét, illetve a 2002/83/EK irányelv3 35. cikkének (1) bekezdését és 36. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2009/138/EK irányelv4 185. cikkének (1) bekezdését és 186. cikkének (1) bekezdését, hogy – a szerződéskötés előtt az elállási jogról való hibás tájékoztatás következményeit szabályozó nemzeti rendelkezések hiányában – nem kezdődik meg az elállási jog gyakorlásának határideje, ha a biztosítóintézet azt közli a tájékoztatásban, hogy az elállást írásbeli formában kell gyakorolni, jóllehet az elállás a nemzeti jog szerint alakiságok nélkül lehetséges?

(Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:)

Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését és a 92/96/EGK irányelv 31. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a szerződéskötés előtt az elállási jogról való elmulasztott vagy hibás tájékoztatás esetén az elállási jog gyakorlásának határideje akkor kezdődik meg, amikor a biztosított – bármilyen módon – tudomást szerzett elállási jogáról?

Úgy kell-e értelmezni a 2002/83/EK irányelv 35. cikkének (1) bekezdését és 36. cikkének (1) bekezdését, hogy – a szerződéskötés előtt az elállási jogról való elmulasztott vagy hibás tájékoztatás következményeit szabályozó nemzeti rendelkezések hiányában – a biztosított szerződéstől való elálláshoz való joga legkésőbb azt követően megszűnik, hogy a szerződés általa történő felmondása miatt megfizették számára a visszavásárlási értéket, és a másik szerződő fél ezáltal teljeskörűen teljesítette a szerződésből eredő kötelezettségeket?

(Az első kérdésre adandó igenlő és/vagy a harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén:)

Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2002/83/EK irányelv 35. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2009/138/EK irányelv 186. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint elállási jogának gyakorlása esetén a biztosított számára a visszavásárlási értéket (a biztosításnak a biztosítási matematika elismert szabályai szerint kiszámított jelenértékét) kell megtéríteni?

(Abban az esetben, ha a negyedik kérdéssel foglalkozni kellett, és arra igenlő választ kellett adni:)

Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2002/83/EK irányelv 35. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2009/138/EK irányelv 186. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az elállási jog gyakorlása esetén a visszatérített biztosítási díjak utáni átalánykamat megfizetésére való jogosultság elévülés miatt a keresetindítást megelőző utolsó hároméves időszakra eső kamathányadra korlátozható?

____________

1 A közvetlen életbiztosítási tevékenységre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő rendelkezések megállapításáról, valamint a 79/267/EGK irányelv módosításáról szóló, 1990. november 8-i 90/619/EGK második tanácsi irányelv (HL 1990. L 330., 50. o.).

2 A közvetlen életbiztosítási tevékenységre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a 79/267/EGK, illetve a 90/619/EGK irányelv módosításáról szóló, 1992. november 10-i 92/96/EGK tanácsi irányelv (harmadik életbiztosítási irányelv) (HL 1992. L 360., 1. o.).

3 Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2002. L 345., 12.19., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 6. kötet, 3. o.).

4 A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 335., 1. o.; helyesbítések: HL 2014. L 219., 66. o.; HL 2016. L 319., 68. o.; HL 2017. L 266., 22. o.).