Language of document :

2018 m. liepos 20 d. Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KL ir kt. / UNIQA Österreich Versicherungen ir kt.

(Byla C-479/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: KL, LK, MJ, NI

Atsakovės: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 90/619/EEB1 15 straipsnio 1 dalis kartu su Direktyvos 92/96/EEB2 31 straipsniu, Direktyvos 2002/83/EB3 35 straipsnio 1 dalis kartu su 36 straipsnio 1 dalimi arba Direktyvos 2009/138/EB4 185 straipsnio 1 dalis kartu su 186 straipsnio 1 dalimi turi būti aiškinamos taip, kad, nesant nacionalinių taisyklių dėl klaidingo informavimo iki sudarant sutartį apie teisę atsisakyti sutarties pasekmių, teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo terminas nepradedamas skaičiuoti, jeigu draudimo bendrovė savo pateiktoje informacijoje nurodo, jog sutarties gali būti atsisakoma tik raštu, nors pagal nacionalinės teisės aktus numatyta laisva sutarties atsisakymo forma?

2.    (tuo atveju, jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:)

    Ar Direktyvos 90/619/EEB 15 straipsnio 1 dalį kartu su Direktyvos 92/96/EEB 31 straipsniu reikia aiškinti taip, kad pagal šias nuostatas draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo terminas neinformavimo arba klaidingo informavimo iki sudarant sutartį apie teisę atsisakyti sutarties atveju pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią draudėjas – nesvarbu, kokiu būdu – sužinojo apie savo teisę atsisakyti sutarties?

3.    Ar Direktyvos 2002/83/EB 35 straipsnio 1 dalis kartu su 36 straipsnio 1 dalimi turi būti aiškinamos taip, kad, nesant nacionalinių taisyklių dėl neinformavimo arba klaidingo informavimo iki sudarant sutartį apie teisę atsisakyti sutarties pasekmių, draudėjo teisė atsisakyti sutarties pasibaigia ne vėliau kaip išmokėjus jam išperkamąją sumą po to, kai draudėjas nutraukė sutartį, t. y. sutarties šalims visiškai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartį?

4.    (tuo atveju, jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas ir (arba) atsakymas į trečiąjį klausimą būtų neigiamas)

    Ar Direktyvos 90/619/EEB 15 straipsnio 1 dalis, Direktyvos 2002/83/EB 35 straipsnio 1 dalis arba Direktyvos 2009/138/EB 186 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią draudėjui, įgyvendinusiam savo teisę atsisakyti sutarties, turi būti sumokėta išperkamoji suma (laikantis visuotinai pripažintų aktuarinio skaičiavimo taisyklių apskaičiuota draudimo tikroji vertė)?

5.    (tuo atveju, jei reikėtų nagrinėti ketvirtąjį klausimą ir atsakymas į jį būtų teigiamas:)

    Ar Direktyvos 90/619/EEB 15 straipsnio 1 dalis, Direktyvos 2002/83/EB 35 straipsnio 1 dalis arba Direktyvos 2009/138/EB 186 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią teisė į fiksuotas palūkanas už grąžinamas draudimo įmokas, kai pasinaudojama teise atsisakyti sutarties, dėl senaties gali būti ribojama laikotarpiu, apimančiu paskutinius trejus metus prieš pareiškiant ieškinį?

____________

1     1990 m. lapkričio 8 d. Tarybos antroji direktyva 90/619/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, derinimo, apibrėžiančios nuostatas, padedančias veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas, ir iš dalies keičianti Direktyvą 79/267/EEB (OL L 330, 1990, p. 50).

2     1992 m. lapkričio 10d. Tarybos direktyva 92/96/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, derinimo, iš dalies keičianti direktyvas 79/267/EEB ir 90/619/EEB (Trečioji gyvybės draudimo direktyva) (OL L 360, 1992, p. 1).

3     2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 3).

4     2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009, p. 1, klaidų ištaisymai OL L 219, 2014, p. 66 ir OL L 84, 2015, p. 74).