Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. jūlijā iesniedza Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austrija) – KL u.c./UNIQA Österreich Versicherungen u.c.

(Lieta C-479/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Pamatlietas puses

Prasītāji: KL, LK, MJ, NI

Atbildētājas: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 90/619/EEK 1 15. panta 1. punkts saistībā ar Direktīvas 92/96/EEK 2 31. pantu un Direktīvas 2002/83/EK 3 35. panta 1. punkts saistībā ar 36. panta 1. punktu, un Direktīvas 2009/138/EK 4 185. panta 1. punkts saistībā 186. panta 1. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka – nepastāvot valsts tiesiskajam regulējumam par sekām, kādas ir maldīgai informācijai par izbeigšanas tiesībām pirms līguma noslēgšanas – izbeigšanas tiesību īstenošanas termiņš nesākas, ja apdrošināšanas sabiedrība informācijā norāda, ka izbeigšana ir jāīsteno rakstveida formā, kaut gan atbilstoši valsts tiesībām izbeigšanai var būt jebkura forma?

(Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:)

Vai Direktīvas 90/619/EEK 15. panta 1. punkts saistībā ar Direktīvas 92/96/EEK 31. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru izbeigšanas tiesību īstenošanas termiņš informācijas par izbeigšanas tiesībām nesniegšanas vai maldīgas informācijas sniegšanas gadījumā pirms līguma noslēgšanas sākas tajā brīdī, kad apdrošinājuma ņēmējs – vienalga kādā veidā – ir uzzinājis par savām izbeigšanas tiesībām?

Vai Direktīvas 2002/83/EK 35. panta 1. punkts saistībā ar 36. panta 1. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka – nepastāvot valsts tiesiskajam regulējumam par sekām, kādas ir informācijas nesniegšanai vai maldīgai informācijai par izbeigšanas tiesībām pirms līguma noslēgšanas – apdrošinājuma ņēmēja tiesības izbeigt līgumu vēlākais beidzas tad, kad, pamatojoties uz viņa līguma uzteikumu, viņam tika izmaksāta atpirkuma summa, un līdz ar to darījuma partneris ir pilnībā izpildījis līgumā noteiktos pienākumus?

(Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša un/vai atbilde uz trešo jautājumu ir noliedzoša:)

Vai Direktīvas 90/619/EEK 15. panta 1. punkts un Direktīvas 2002/83/EK 35. panta 1. punkts, un Direktīvas 2009/138/EK 186. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņēmējam, kurš ir īstenojis savas izbeigšanas tiesības, ir jāatlīdzina atpirkuma summa (atbilstoši atzītiem aktuārās teorijas noteikumiem aprēķināta apdrošināšanas faktiskā vērtība)?

(Ja ceturtais jautājums bija jāaplūko un atbilde uz to ir apstiprinoša:)

Vai Direktīvas 90/619/EEK 15. panta 1. punkts un Direktīvas 2002/83/EK 35. panta 1. punkts, un Direktīvas 2009/138/EK 186. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru izbeigšanas tiesību īstenošanas gadījumā tiesības pieprasīt vienotu procentu likmi par atmaksājamām prēmijām noilguma dēļ var ierobežot ar to daļu, kas ietver pēdējo trīs gadu laikposmu pirms prasības celšanas?

____________

1 Padomes Otrā direktīva 90/619/EEK (1990. gada 8. novembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu (dzīvības apdrošināšana) un par pasākumiem, kas veicina brīvu pakalpojumu faktisku sniegšanu, kā arī par grozījumiem Direktīvā 79/267/EEK, OV 1990, L 330, 50. Lpp.

2 Padomes Direktīva 92/96/EEK (1992. gada 10. novembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo dzīvības apdrošināšanu (dzīvības apdrošināšana) un par grozījumiem Direktīvā 79/267/EEK un Direktīvā 90/619/EEK (Trešā dzīvības apdrošināšanas direktīva), OV 1992, L 360, 1. lpp.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu, OV 2002, L 345, 1. lpp.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. Novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), OV 2009, L 335, 1. lpp.