Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Avstrija) 20. julija 2018 – KL in drugi/UNIQA Österreich Versicherungen in drugi

(Zadeva C-479/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: KL, LK, MJ, NI

Tožene stranke: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 15(1) Direktive 90/619/EGS1 v povezavi s členom 31 Direktive 92/96/EGS2 oziroma člen 35(1) v povezavi s členom 36(1) Direktive 2002/83/ES3 oziroma člen 185(1) v povezavi s členom 186(1) Direktive 2009/138/ES4 razlagati tako, da v primeru neobstoja nacionalnih določb o učinkih napačnega pouka o pravici do odstopa od pogodbe pred sklenitvijo pogodbe rok za uveljavljanje pravice do odstopa ne začne teči, kadar zavarovalnica v pouku navede, da se mora odstop uveljavljati v pisni obliki, čeprav je v skladu z nacionalnim pravom odstop lahko brezobličen?

(Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:)

Ali je treba člen 15(1) Direktive 90/619/EGS v povezavi s členom 31 Direktive 92/96/EGS razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero v primeru opuščenega ali napačnega pouka o pravici do odstopa pred sklenitvijo pogodbe rok za uveljavljanje te pravice začne teči, ko je bil zavarovalec – na kakršen koli način – seznanjen s svojo pravico do odstopa?

Ali je treba člen 35(1) v povezavi s členom 36(1) Direktive 2002/83/ES razlagati tako, da v primeru neobstoja nacionalne ureditve o učinkih opuščenega ali napačnega pouka o pravici do odstopa od pogodbe pred sklenitvijo pogodbe pravica zavarovalca do odstopa od pogodbe preneha najkasneje, ko se mu zaradi njegove odpovedi pogodbe izplača odkupna vrednost, s čimer sta pogodbeni stranki v celoti izpolnili obveznosti iz pogodbe?

(Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in/ali če je odgovor na tretje vprašanje nikalen:)

Ali je treba člen 15(1) Direktive 90/619/EGS oziroma člen 35(1) Direktive 2002/83/ES oziroma člen 186(1) Direktive 2009/138/ES razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, v skladu s katero se mora zavarovalcu v primeru uveljavljanja njegove pravice do odstopa povrniti odkupna vrednost (v skladu s priznanimi aktuarskimi pravili izračunana sedanja vrednost zavarovanja)?

(Če je treba četrto vprašanje obravnavati in nanj odgovoriti pritrdilno:)

Ali je treba člen 15(1) Direktive 90/619/EGS oziroma člen 35(1) Direktive 2002/83/ES oziroma člen 186(1) Direktive 2009/138/ES razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, v skladu s katero se lahko v primeru uveljavljanja pravice do odstopa pravica do pavšalnega obrestovanja vrnjenih premij zaradi zastaranja omeji na obdobje zadnjih treh let pred vložitvijo tožbe?

____________

1     Direktiva ni prevedena v slovenščino.

2     Direktiva ni prevedena v slovenščino.

3     Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 6, str. 3.

4     Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), UL L 335, str. 1.