Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bezirksgerichts für Handelssachen Wien (Österrike) den 20 juli 2018 – KL m.fl. mot UNIQA Österreich Versicherungen m.fl.

(Mål C-479/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bezirksgerichts für Handelssachen Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: KL, LK, MJ, NI

Motpart: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 15.1 i direktiv 90/619/EEG1 jämförd med artikel 31 i direktiv 92/96/EEG2 respektive artikel 35.1 jämförd med artikel 36.1 i direktiv 2002/83/EG 3 respektive artikel 185.1 jämförd med artikel 186.1 i direktiv 2009/138/EG4 tolkas på så sätt att tidsfristen för att utöva uppsägningsrätten, i avsaknad av nationella bestämmelser om verkningarna av felaktig information om uppsägningsrätten innan avtalet ingås, inte ska börja löpa om försäkringsföretaget i informationen anger att uppsägningen ska göras skriftligen trots att utövandet av uppsägningsrätten inte är förenat med några formkrav enligt nationell rätt?

2.    (Om den första frågan besvaras jakande:)

Ska artikel 15.1 i direktiv 90/619/EEG jämförd med artikel 31 i direktiv 92/96/EEG tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken tidsfristen för att utöva uppsägningsrätten, i händelse av utebliven eller felaktig information om uppsägningsrätten innan avtalet ingås, ska börja löpa vid den tidpunkt då försäkringstagarna – oavsett hur – har fått kännedom om sin uppsägningsrätt?

3.    Ska artikel 35.1 jämförd med artikel 36.1 i direktiv 2002/83/EG tolkas på så sätt att försäkringstagarnas uppsägningsrätt, i avsaknad av nationella bestämmelser om verkningarna av utebliven eller felaktig information om uppsägningsrätten innan avtalet ingås, upphör att gälla senast när de på grund av sin uppsägning av avtalet har fått återköpsvärdet utbetalt och avtalsparterna därmed helt har fullgjort de skyldigheter som följer av avtalet?

4.    (Om den första frågan besvaras jakande och/eller den tredje frågan besvaras nekande:)

Ska artikel 15.1 i direktiv 90/619/EEG respektive artikel 35.1 i direktiv 2002/83/EG respektive artikel 186.1 i direktiv 2009/138/EG tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken återköpsvärdet (försäkringens aktuella värde beräknat enligt de erkända försäkringsmatematiska reglerna) ska återbetalas till försäkringstagarna om de utövar sin uppsägningsrätt?

5.    (Om den fjärde frågan behandlas och besvaras jakande:)

Ska artikel 15.1 i direktiv 90/619/EEG och artikel 35.1 i direktiv 2002/83/EG och artikel 186.1 i direktiv 2009/138/EG tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken, om uppsägningsrätten utövas, rätten till schablonberäknad ränta på de återbetalda premierna på grund av preskription kan begränsas till den andel som omfattar de sista tre åren innan talan väcktes?

____________

1 Rådets direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 om samordning av lagar och andra författningar om direkt livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster, och om ändring av direktiv 79/267/EEG (EGT L 330, 1990, s. 50).

2 Rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet) (EGT L 360, 1992, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 2002, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 2009, s. 1).