Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 21 август 2018 г. — AS/Deutsches Patent- und Markenamt

(Дело C-541/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: AS

Ответник: Deutsches Patent- und Markenamt

Преюдициален въпрос

Има ли даден знак отличителен характер в случаите, когато са налице практически значими и логични възможности той да се използва като указание за произход на стоките и услугите, дори и да не става дума за най-вероятната форма на използване на знака1 ?

____________

1 Тълкуване на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).