Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

(Lieta C-541/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: AS

Atbildētājs: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudiciālais jautājums

Vai apzīmējumam ir atšķirtspēja, ja pastāv praktiski nozīmīgas un saprotamas iespējas izmantot to precēm vai pakalpojumiem kā izcelsmes norādi, kaut arī tā nav apzīmējuma izmantošanas visticamākā forma 1 ?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/ES (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2008, L 299, 25. lpp.), 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretācija.