Language of document :

Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 7 септември 2018 г. — LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Дело C-564/18)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: LH

Ответник: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Преюдициални въпроси

Могат ли отнасящите се до недопустимите молби разпоредби на член 33 от Директива 2013/32/ЕС1 относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (наричана по-нататък „Директивата за процедурите“) да се тълкуват в смисъл, че допускат правна уредба на държава членка, съгласно която молбата в процедура за предоставяне на убежище е недопустима, когато молителят е влязъл в посочената държава членка — Унгария, от страна, в която не е изложен на преследване или на опасност от тежки посегателства, или в която е гарантирана адекватна закрила?

Могат ли член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 31 от Директивата за процедурите — с оглед и на предвиденото в членове 6 и 13 от Европейската конвенция за правата на човека — да се тълкуват в смисъл, че не е в противоречие с тях правна уредба на държава членка, която предвижда императивен осемдневен срок за съдебните производства във връзка с молбите, обявени за недопустими в процедурите по предоставяне на убежище?

____________

1 Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 60).