Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 7. září 2018 – LH v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Věc C-564/18)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobce: LH

Žalovaný: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Předběžné otázky

Lze ustanovení týkající se nepřípustných žádostí, obsažená v článku 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění)1 (dále jen „procedurální směrnice“) vykládat v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, podle které je žádost v rámci azylového řízení nepřípustná tehdy, když žadatel do uvedeného členského státu, a sice do Maďarska, přicestoval přes zemi, ve které není vystaven pronásledování či riziku vážné újmy nebo ve které je zaručena přiměřená úroveň ochrany?

Lze článek 47 Listiny základních práv [Evropské unie] a článek 31 procedurální směrnice – rovněž ve spojení s články 6 a 13 evropské Úmluvy o [ochraně] lidských práv[ a základních svobod] – vykládat v tom smyslu, že je [s nimi] v souladu právní úprava členského státu, která pro soudní řízení správní ve věcech žádostí prohlášených v azylových řízeních za nepřípustné stanoví kogentní lhůtu osmi dnů?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60)