Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 7. septembril 2018 – LH versus Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(kohtuasi C-564/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: LH

Vastustaja: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta1 (uuesti sõnastatud) (edaspidi „menetluste direktiiv“) artikli 33 sätteid, mis käsitlevad vastuvõetamatud taotlusi, saab tõlgendada nii, et need ei keela kehtestada selliseid riigisiseseid õigusnorme, mille kohaselt varjupaigamenetluses esitatud taotlus on vastuvõetamatu, kui taotleja jõudis sellesse liikmesriiki, st Ungarisse, sellise riigi kaudu, kus teda ei ähvarda tagakiusamine või tõsine kahju või kus on tagatud sobiv kaitsetase?

2.    Kas põhiõiguste harta artiklit 47 ja menetluste direktiivi artiklit 31 – võttes arvesse ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikleid 6 ja 13 – tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusnormid on nende sätetega kooskõlas, kui nendes on halduskohtumenetluse puhul seoses varjupaigamenetlustes vastuvõetamatuks tunnistatud taotlustega ette nähtud kohustuslik kaheksapäevane tähtaeg?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).