Language of document :

Žaloba podaná dne 17. října 2018 – Maďarsko v. Evropský parlament

(Věc C-650/18)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupci: M.Z. Fehér, G. Tornyai a Zs. Wagner, zmocněnci)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2018 o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby maďarská vláda vznáší čtyři žalobní důvody:

1.    Podle maďarské vlády Evropský parlament při hlasování o napadeném rozhodnutí porušil ustanovení článku 354 SFEU a vlastní jednací řád. V rámci uvedeného hlasování byly pouze hlasy „pro“ a „proti“ zohledněny při výpočtu výsledků hlasování poslanců Evropského parlamentu, přičemž byly vyloučeny hlasy těch, kdo se „zdrželi hlasování“, což je v rozporu s článkem 354 SFEU a čl. 178 odst. 3 jednacího řádu Evropského parlamentu. Pokud by byly zohledněny hlasy těch, kdo se „zdrželi hlasování“, byl by výsledek hlasování odlišný (první žalobní důvod).

2.    Zadruhé, předseda Evropského parlamentu nepožádal Výbor Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti (AFCO) o výklad jednacího řádu, ačkoli před hlasováním existovaly vážné pohybnosti ohledně způsobu zohledňování hlasů. Porušil tak zásadu právní jistoty, protože jak před hlasováním, tak po něm existovala přetrvávající nejistota ohledně výkladu jednacího řádu (druhý žalobní důvod).

3.    Zatřetí podle maďarské vlády byly v rámci hlasování o napadením usnesení porušeny demokratické pravomoci svěřené poslancům Evropského parlamentu a základní zásada rovného zacházení s poslanci a základní zásada nepřímé demokracie. Poslanci neměly možnost uplatnit pravomoci nezbytné k výkonu jejich funkcí zástupců občanů v souladu se zásadou demokracie, která implikuje možnost zdržet se hlasování (třetí žalobní důvod).

4.     Začtvrté, podle maďarské vlády napadené usnesení porušuje základní zásadu loajální spolupráce mezi unijními orgány a členskými státy podle čl. 4 odst. 3 SEU a unijní právní zásady, jako například zásadu spolupráce v dobré víře mezi orgány, zásadu legitimního očekávání a zásadu právní jistoty, protože závěry vyvozené v napadeném usnesení jsou založeny na již uzavřených řízeních pro nesplnění povinnosti, nebo dosud neuzavřených řízeních (čtvrtý žalobní důvod).

____________