Language of document :

Sag anlagt den 17. oktober 2018 – Ungarn mod Europa-Parlamentet

(Sag C-650/18)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Ungarn (ved M.Z. Fehér, G. Tornyai og Zs. Wagner, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2018 om et forslag om at opfordre Rådet til i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, at fastslå, der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på, annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den ungarske regering har anført fire anbringender til støtte for søgsmålet:

1.    Den ungarske regering finder, at Europa-Parlamentet under afstemningen om den anfægtede beslutning groft tilsidesatte artikel 354 TEUF og sin egen forretningsorden. Blandt de stemmer, som medlemmerne af Europa-Parlamentet afgav under afstemningen, blev alene ja- og nej-stemmerne optalt, mens stemmeundladelserne ikke blev optalt, hvilket er i strid med artikel 354 TEUF og artikel 178, stk. 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden. Hvis stemmeundladelserne var blevet optalt, ville resultatet af afstemningen have været et andet (første anbringende).

2.    For det andet konsulterede formanden for Europa-Parlamentet ikke Europa-Parlamentets udvalg om konstitutionelle anliggender (AFCO) vedrørende fortolkningen af forretningsordenen, på trods af at der før afstemningen var begrundet tvivl om, hvilken optællingsmetode der skulle anvendes. Dermed tilsidesatte formanden retssikkerhedsprincippet, eftersom der både før og efter afstemningen herskede tvivl om fortolkningen af forretningsordenen (andet anbringende).

3.    For det tredje har den ungarske regering gjort gældende, at medlemmerne af Europa-Parlamentets demokratiske rettigheder, princippet om medlemmernes ligebehandling og princippet om direkte demokrati blev tilsidesat under afstemningen om den anfægtede beslutning. Medlemmerne kunne ikke udøve de rettigheder, som er nødvendige for varetagelsen af deres hverv som folkets repræsentanter i overensstemmelse med demokratiprincippet, hvilke også omfatter retten til at undlade at stemme (tredje anbringende).

4.    For det fjerde er den ungarske regering af den opfattelse, at den anfægtede beslutning tilsidesætter det grundlæggende princip om loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne i henhold til artikel 4, stk. 3, TEU og de EU-retlige retsgrundsætninger, såsom princippet om loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne, princippet om den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet, eftersom den anfægtede beslutning indeholder udtalelser, der henviser til traktatbrudsprocedurer, som allerede er afsluttet eller stadig er verserende (fjerde anbringende).

____________